صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران
حوض های قدیمی هرات
حوض های قدیمی هرات

در داخل و بیرون شهر هرات ۸۲ حوض تاریخی و مسقف وجود دارد که ذکر برخی از حوض های داخل شهر قدیم در این مجموعه کافی خواهد بود.

چهار محلۀ شهر قدیم هرات دارای ۱۶ حوض سر پوشیده بوده که فهرست آنها بدین صورت است:

الف: محله قطبیچاق

حوض گدام؛

حوض مسجد سلطان سید احمد کبیر؛

حوض برده؛

حوض پهلوان؛

حوض چهار باغ؛

حوض هوشمند خان.

ب: محلۀ خواجه عبدالله مصری

حوض چهار سوق؛

حوض ذوالفقار خان.

ج: محلۀ بردرانی ها

حوض ملک؛

حوض حاجی سرور؛

حوض اسماعیل قاضی؛

حوض پایحصار.

د: محلۀ مهمندها

حوض وزیر؛

حوض نقاشی؛

حوض کشمیریها؛

حوض قطب الدین پهلوان.

از جملۀ این شانزده حوض، حوض برده و حوض هوشمند خان در حدود چند سال پیش و حوض قطب الدین پهلوان ده ها سال قبل، از بین رفته است و سیزده حوض دیگر آن فعلاً موجود می باشد. مشهور ترین این حوض ها عبارت اند از:

حوض چهارسوق
حوض ذوالفقارخان
حوض ملک
حوض اسماعیل قاضی
حوض چهارسوق

معروفترین و بزرگترین حوض هرات است که در وسط شهر کهنه و در گوشۀ شمال غرب ناحیۀ دوم (محلۀ خواجه عبدالله مصری) موقعیت دارد و از طرف غرب به بازار قندهار و از جانب شرق به تیمچۀ (بازار سرپوشیده) حاجی موسی و از سمت شمال به بازار خوش محاط است. در حواشی ایوان مدخل سمت غرب، گفته اند، کتیبه ای به خط حسن خان شاملو روی سنگ مرمر حک شده که تا چندین سال قبل در آنجا نصب بود.

صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران

کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران-All rights reserved by the Culture and Communication Organization of the Islamic Republic of Iran